കേരള ഖരമാലിന്യ പരിപാലന പദ്ധതി

Posted on Monday, February 27, 2023

നമ്മുടെ  നഗരങ്ങളിലെ  മാലിന്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സമഗ്ര പരിഹാരം കാണുവാനായി തദ്ദേശ സ്വായംഭരണ വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന  കേരള ഖര മാലിന്യ പദ്ധതിയുടെ വിവരങ്ങൾ  പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഫലപ്രദമായി എത്തിക്കുന്നതിന് പദ്ധതിയുടെ  മാധ്യമ പേജുകൾ  എല്ലാവരും പിൻതുടരണമെന്ന്  താത്പര്യപ്പെടുന്നു


മാറ്റം നമ്മളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങട്ടെ !

 

o   Website:    https://kswmp.org

o   Facebook: https://www.facebook.com/groups/keralaswmp/edit

o   Facebook group: https://www.facebook.com/keralaswmp

o   Instagram : https://www.instagram.com/keralaswmp/

o   Twitter : https://twitter.com/keralaswmp

o   You tube: https://www.youtube.com/@keralaswmp